covered in towel female applying body cream


Nie wszyst­kie nie­po­żą­dane reak­cje naszego orga­ni­zmu na sub­stan­cje obecne w poży­wie­niu zwią­zane są z aler­gią. Cza­sami fakt, że doświad­czamy przy­krych obja­wów po spo­ży­ciu danego pro­duktu może wyni­kać z nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. W jaki spo­sób można je odróżnić?

Alergia zwią­zana jest z akty­wi­za­cja układu odpor­no­ścio­wego w odpo­wie­dzi na jakiś bar­dzo kon­kretny skład­nik poży­wie­nia (np. oval­bu­minę wystę­pu­jącą w białku jaja). Aler­gie pokar­mowe mogą być bar­dzo poważne, a nawet zagra­ża­jące życiu, tak jak w przy­padku reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej. Zde­cy­do­wana więk­szość przy­pad­ków zwią­zana jest bowiem z odpor­no­ścią typu I (natych­mia­stową), gdzie docho­dzi do szyb­kich reak­cji (prze­ciągu kilku minut do kilku godzin) www.youtube.com. Jest to moż­liwe, gdyż pierw­szy kon­takt z danym aler­ge­nem pokar­mo­wym spo­wo­do­wał lawinę zda­rzeń, w wyniku któ­rych doszło do wytwo­rze­nia w orga­ni­zmie dużej ilo­ści „aler­gicz­nych” prze­ciw­ciał IgE. Powtórny kon­takt z tym samym aler­ge­nem, nawet w małych ilo­ściach, powo­duje spo­ten­go­wany wyrzut róż­nych media­to­rów aler­gicz­nych (np. hista­miny), który to wywo­łuje objawy. Oprócz tego nie­które z aler­ge­nów pokar­mo­wych mogą powo­do­wać odmienne reak­cje, oparte na aktry­wi­za­cji tzw. lim­fo­cy­tów T https://pl.wikipedia.org/wiki/Leukocytoza. Takie reak­cje są zazwy­czaj mniej nie­bez­pieczne i roz­wi­jają się dłu­żej (typ IV, reak­cje opóź­nione), co na szczę­ście powo­duje, że choć rów­nież wywo­łują nie­przy­jemne objawy, nie są sta­nami zagro­że­nia życia.

Nie ma nato­miast związku z  zaan­ga­żo­wa­niem układu immu­no­lo­gicz­nego, a wynika z pew­nego nie­do­sto­so­wa­nia naszego orga­ni­zmu do jakie­goś skład­nika pokar­mo­wego, np. upo­śledz­nie jego tra­wie­nia lub meta­bo­li­zo­wa­nia. Dla­tego też ilość pokarmu, jaka wywo­łuje objawy jest duża w porów­na­niu z reak­cją aler­giczną i nigdy bez­po­śred­nio nie zagraża życiu. Naj­częst­szą przy­czyną nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych są braki enzy­ma­tyczne w jeli­tach, unie­moż­li­wia­jące wła­ściwe tra­wie­nie danego skład­nika pokar­mo­wego, lub nad­mier­nie nasi­lone reak­cje orga­ni­zmu na skład­niki poży­wie­nia, podobne do sub­stan­cji wywo­łu­ją­cych stan zapalny (tzw. media­to­rów stanu zapal­nego, np. hista­miny)  lub układu ner­wo­wego (np. bioaminy). Do naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych należą celia­kia (nie­to­le­ran­cja glu­tenu) i nie­to­le­ran­cja lak­tozy. Nie­to­le­ran­cja pokar­mowa może także być wywo­łana przez barw­niki i środki kon­ser­wu­jące doda­wane do żywności.

Rate this post